Skip to main content
Otsi
0

Üldtingimused

 1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning Müügitingimustes kokkulepitust.
 2. E-poel on õigus mistahes ajal teha pakutavasse E-poe teenusesse muudatusi.
 3. E-pood võib e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi muuta ja täiendada. Tingimuste muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje https://sbdestonia.ee/ kaudu. Tingimuste muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel https://sbdestonia.ee/. Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse vastavalt Teie ja E-poe vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

Tellimine

 1. E-poes kuvatavad tooted ei pruugi alati laos olemas olla.
 2. Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, võtab E-poe töötaja Kliendiga ühendust, pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse hinna ja kvaliteediga teise tootega. Sel juhul on Kliendil on õigus keelduda uutest tingimustest ning tellimuse eest makstud raha tagastatakse.
 3. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.
 4. Klient, kes soovib osta E-poest väljavalitud tooteid, kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (arvelduse andmetes punase tärniga tähistatud väljad) ning tasuma toote eest pangaülekandega (arve saadetakse sisestatud emailile).
 5. Klient kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. E-pood ei vastuta tellimuse täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mitte täitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.
 6. Tellimus võetakse E-poes käsitlemisele alles pärast makse laekumist. Enne makse laekumist tellimuse ettevalmistust (laoseisu kontrolli) ei toimu.
 7. Tellimuste eest tasumise tähtaeg on kolm (3) tööpäeva. Teenuse pakkujal on õigus tähtaegselt tasumata tellimused tühistada.

Hinnad

 1. Kõik E-poes olevad hinnad on eurodes ja sisaldavad Eesti Vabariigis kehtivat käibemaksu.
 2. Valitud kaupade kättesaamiseks on kaks varianti – postiga (Itella Smartpost või Omniva pakiautomaadiga) ja ise järeletulemine. Kättetoimetamisega seotud kulud arvutatakse välja lõplikult ostukorvis. Kliendil on võimalik näha ja valida erinevate kättesaamise viiside maksumust nii Ostukorvis kui ka Kassas.
 3. E-poel on õigus igal ajal muuta toodete hindu.
 4. E-poel on õigus igal ajal muuta E-poes kuvatavaid hindu. Kui E-poes on muudetud hindu pärast Kliendi poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis tarnitakse Kliendile vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

Tarnetingimused

 1. Toodete tarneaeg on kuni seitse (7) tööpäeva, kui toote juurde ei ole kirjutatud teisiti. Kui tellitud toodete tarneaeg ületab viit tööpäeva informeerib E-poe töötaja sellest koheselt Klienti. Vajadusel on Kliendil võimalus tellimus tühistada ja juba tasutud raha kantakse Kliendile tagasi.
 2. Tellimuste kohale toimetamine toimub üldjuhul ainult Eesti Vabariigi territooriumil (kui ei ole emaili kaudu kokkulepitud teisiti).

Tellimusest loobumine

 1. Kui Klient soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne E-poe poolset lepingu täitmist tellimusest taganeda, siis kohustub Klient sellest viivitamatult E-poele kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata e-posti aadressil: peep@joudjavaim.ee. E-kirjas tuleb märkida tellimuse esitamise kuupäev ja tellimuse number, millest soovitakse taganeda, ning lisada Kliendi kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon).
 2. Kui taganemisavaldus jõuab E-poeni pärast lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt Müügitingimuste punktile 6 (Kauba tagastamine).
 3. E-pood kannab Kliendile tasutud summa tagasi esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul alates lepingust taganemise soovi kättesaamisest.
 4. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine E-poele.

Kauba tagastamine

 1. Pärast tellimuse kättesaamist on Kliendil õigus E-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul.
 2. Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata.
 3. Toote tagastamiseks tuleb esitada vastav taotlus e-postile peep@joudjavaim.ee.
 4. Tagastamisega kaasnevad transpordikulud katab Klient.
 5. E-pood kannab Kliendile tellimuse eest tasutud summa tagasi esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul alates lepingust tagastamissoovi kättesaamisest. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.
 6. Kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel võimalik tuvastada ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei ole see, mida Klient tellis, kannab tagastamiskulu E-pood. Kliendil tuleb kauba tagastamisel pakile lisada kviitung postikulu kohta.
 7. Juhul kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta E-poe Müügitingimustes toodud nõuetele, on E-poel õigus keelduda Kliendile vahetustoote saatmisest või raha tagastamisest.

Kliendi info kasutamine

 1. Klient annab selge ja teadliku nõusoleku E-poele enda isikuandmete töötlemiseks.
 2. Tellimuse esitamisel Kliendi poolt sisestatud isikuandmed kantakse E-poe kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Kliendile.
 3. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.
 4. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Kliendi ja tellimuse kohta (perekonnanimi, eesnimi, epost, telefon, aadress, postiindeks, linn/asula/küla, tarnimisviis, E-poe Müügitingimustega nõustumine, vabatekstina sisestatud märkused).
 5. Isikuandmed, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Kliendile, edastatakse vahendusteenust osutavaile ettevõtteile.
 6. E-pood kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.
 7. Klient annab E-poele nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressile tellimuskinnituse.

Vastutus

 1. E-pood vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab E-poe ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
 2. E-pood ei vastuta teile tekitatud kahjude või kauba kohale toimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohale toimetamise viibimine on tingitud asjaoludest mida E-pood ei saanud mõjutada või ette näha.

Kasutamistingimused

 1. Müügitingimustes toodud tingimustega tutvumine on Kliendile kohustuslik.
 2. Tellimuse esitamisega nõustub Klient Kasutuslepingus toodud tingimustega.

OÜ Joud ja vaim

Kehtib alates 19.10.2015